Drugcrime-law_MainPic עבירות סמים
Drugcrime-law_MainPic עבירות סמים
פנייה לייעוץ אישי  איך לפעול במקרה של חיפוש סמים בבית ללא צו? [מדריך משפטי, 2023]

  חלק משמעותי מעבירות הסמים הנחקרות על ידי המשטרה מתגלות כתוצאה מחיפוש וכניסה של כוח משטרה לתוך ביתם של חשודים ללא צו של בית משפט. מדובר בפעולה הנגזרת מסמכותו החוקית של כל שוטר לערוך חיפוש בהתקיים מספר תנאים אותם מונה החוק.

  רצוי להכיר את החובות והמגבלות המוטלות על שוטר המבצע חיפוש בבית, על מנת לפעול נכונה במקרה בו שוטר מבקש לערוך חיפוש בביתכם בחשד לביצוע עבירות סמים.

  תוכן עניינים

  מתי מותר לשוטר לחפש סמים בבית פרטי של אדם?

  שוטר יכול לבצע חיפוש אחר סמים בביתו של אדם בהתקיים חשד שמתבצעת או שבוצעה בבית עבירת סמים, שמאוחסנים בו סמים, או שקיימת בו ראיה הנוגעת לביצוע עבירת סמים. השוטר נהנה משלושה מקורות סמכות לערוך חיפוש בבית, כאשר כל סמכות מתגבשת בהתקיים תנאים מסוימים המפורטים בחוק או שנקבעו בהלכת בית המשפט העליון.

  סמכויות אלו כוללת את סמכות החיפוש מכוח צו חיפוש הניתן על ידי בית משפט בערכאת שלום, סמכות החיפוש ללא צו בהתקיים אחד מתוך 4 התנאים לכך אותם מונה פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש), או במצב שבו מחזיק הבית מתיר לשוטר לערוך חיפוש באופן מודע ולאחר שהובהר לו כי באפשרותו לסרב לחיפוש וכי סירובו לא ייזקף לחובתו בכל צורה שהיא.

  האם שוטר יכול לבצע חיפוש גם מבלי להצטייד בצו חיפוש?

  החוק מאפשר לשוטר לבצע חיפוש ללא צו כאשר הוא נחשף לאחד מן המצבים הבאים:

  1. ביצוע עבירה שקרתה בבית.
  2. מבצע עבירה עשוי להימצא בבית.
  3. תופש הבית ביקש את עזרת המשטרה.
  4. השוטר רודף אחרי אד הנכנס לבית זה במסגרת המרדף אחריו.

  הכניסה של שוטר לבית ללא צו צריכה להיות סמוכה לשלב בו נחשף לביצוע עבירה. טווח הזמנים מרגע החשיפה לעבירה ועד הכניסה לבית לצורך ביצוע חיפוש, מוגדר בחוק "זה מקרוב".

  ביטוי זה אינו כולל ממד זמן מובחן, והפסיקה פירשה אותו כזה אשר יכול להימתח עד לפרק זמן של 24 שעות לכל היותר, ומעבר לפרק זמן זה אין כל הצדקה לביצוע חיפוש ללא פניה לבית המשפט לצורך קבלת צו חיפוש שיפוטי.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מה התנאים החלים על שוטר המבצע חיפוש בבית?

   החוק מציין לצד הטעמים המצדיקים כניסה לביתו של אדם לצורך חיפוש, כי מהלך החיפוש יהיה בנוכחות שני עדים שאינם שוטרים.

   יחד עם זאת, מדובר בחובה מסויגת ובמקרים שבהם נוכחות עדים אינה אפשרית בנסיבות העניין ועל השוטר לציין את הסיבה להיעדר נוכחותם של שני עדים. לצד זאת, ניתן לערוך חיפוש ללא שני עדים, במידה שבעל המקום הוגיע כי הוא מוותר על נוכחות עדים במהלך החיפוש.

   מהו חיפוש מכוח הסמכה מדעת?

   מקור סמכות נוסף לביצוע חיפוש ללא צו הוא הסכמה מדעת של תופש המקום. במקרה שבו שוטר מבקש לבצע חיפוש בבית, מסיבה שאינה מבוססת על חשד סביר לביצוע עבירת סמים או מכוח צו חיפוש, באפשרותו להפנות את בעל המקום לכך שהבקשה לחיפוש אינה מחייבת אותו להסכים וכי סירובו אינו ייזקף לחובתו. מקור סמכות זה הוסדר בפסיקת העליון הידועה בשם הלכת בן חיים.

   האם ניתן לבצע חיפוש בבית גם במקרה של שימוש עצמי בסמים מסוכנים?

   חיפוש ללא צו ביחס למרבית העבירות הפליליות דורש קיומו של חשד לביצוע עבירה מסוג פשע, שהינה עבירה שהעונש בצדה הוא מעל 3 שנות מאסר.

   עם זאת, בכל הנוגע לעבירות סמים, מאפשר החוק לערוך חיפוש גם בגין חשד לביצוע עבירות סמים מסוג עוון – עבירות שהעונש בצדן הוא מעל 3 חודשים ועד 3 שנים. החזקת סמים לשימוש עצמי היא עבירת עוון שהעונש בצדה הוא עד 3 שנות מאסר, ובשל כך ניתן לערוך חיפוש ללא צו בחשד לביצועה.

   כיצד נכון לפעול אם שוטר מבקש לבצע חיפוש סמים בביתך?

   כאשר שוטר מבקש לבצע חיפוש, ניתן לשאול אותו מכוח מה הוא מבקש לעשות כן. ככל שהחיפוש מבוסס על קיומו של חשד סביר לביצוע עבירה או על צו חיפוש, הרי שכל שיש לבעל המקום לעשות הוא לבקש להיות נוכח בחיפוש ובמידת האפשר להתעקש על נוכחות שני עדים במהלך החיפוש ולא לוותר על זכותו לכך, שכן במרבית המקרים אין הצדקה לביצוע החיפוש ללא עדים.

   כאשר מקור הסמכות הוא הסמכה מדעת, באפשרות בעל המקום לסרב לכך.

   כך או אחרת, התנגדות פיזית או ביצוע פעולה שעשויות להכשיל את השוטר בביצוע עבודתו, עלולות להחמיר את מצבו של בעל המקום, ולהפוך אותו ממושא לחיפוש בחשד לביצוע עבירות סמים למי שנוסף בעניינו חשד לביצוע עבירות של הפרעה לשוטר.

   ככל שבעל המקום סבור כי נגרם לו עוול במסגרת החיפוש, המקום לבירור הנושא הוא במסגרת החוק במהלך המשפט או הליך החקירה ובמקרים חריגים אף במסגרת פניה למחלקה לחקירות שוטרים.

   באיזה תנאים יינתן צו חיפוש סמים בבית?

   על מנת שבית המשפט ייענה לבקשת המשטרה לביצוע צו חיפוש, על המשטרה להציג בפניה ראיות לכך שהחיפוש נדרש לשם אחד מהבאים:

   • תפיסת חפץ הנחוץ כראיה בהליך שיפוטי, חקירתי או אחר.
   • הבית משמש לאחסון או מכירה של חפץ גנוב או חפץ שנעברה בו עבירה, או שהבית משמש לפעילות לא חוקית.
   • יש יסוד לכך שנעברה בבית עבירה או יש כוונה לעבור עבירה נגד אדם הנמצא בבית.

   צו מסוג זה, נדרש לכלול פרטים אודות אדם אחד או יותר אליהם מופנה הצו, הכתובת בה ניתן לערוך את החיפוש, והתנאים לביצוע החיפוש. כמו כן, תוקפו של צו חיפוש מוגבל ל- 30 יום מיום הוצאתו. בעת הגעת השוטר לבית בו ניתן צו החיפוש, עליו להיות מלווה בעותק נוסף למסירה למחזיק המקום.

   האם ניתן לסרב לחיפוש סמים בבית?

   סירוב לחיפוש יכול להיאמר בצורה מילולית אולם ראוי להבהיר כי בחינת חוקיות החיפוש היא צעד אשר נעשה בדיעבד, בבחינת חומר החקירה. סירוב שאינו בגדר הבעת מחאה מילולית, אלא הפרעה ממש לפעולת החיפוש, עשויה לגבש גם עבירה של הפרעה לשוטר ללא קשר לשאלת חוקיות החיפוש.

   כאשר המשטרה מחזיקה צו תקני המופנה לבעל המקום ולמקום עצמו, אין כל עילה לסירוב לכניסת המשטרה לבית, וכך גם כאשר המשטרה מצדה מצהירה כי היא מבקשת להיכנס לבית על יסוד אחת העילות המאפשרות לה לעשות כן ללא צורך בצו שיפוטי.

   מה דינם של סמים שנתפסים בבית פרטי תוך חיפוש לא חוקי?

   חיפוש לא חוקי, דהיינו ללא מקור סמכות חוקי שיצדיק כניסה לבית וביצוע חיפוש בו, משליך השלכה ישירה על תוצריו.

   פסק הדין המקיף והמנחה שדן בדינם של סמים או חפצים אחרים אשר נתפסו במסגרת חיפוש לא חוקי הוא פסק הדין של בית המשפט העליון המכונה הלכת בן חיים. הלכה זו קבעה כי באפשרות בית המשפט הדן בכתב האישום, לפסול את קבילותם של סמים שנתפסו במסגרת חיפוש לא חוקי.

   את ההחלטה האם לפסול את הסמים מלשמש כראיה או לא, נדרש בית המשפט לבסס על מידת אי החוקיות הכרוכה בהשגת הסמים על ידי המשטרה ועוצמת הפגיעה שנגרמה במסגרת החיפוש בזכות חוקתית – במקרה זה הזכות לפרטיות – כאשר מן הצד השני יישקלו שיקולים כגון מידת עצמאותה של הראיה אותה מבוקש לפסול ומידת הפגיעה באינטרס הציבורי כתוצאה מהפסילה.

   האם ניתן למנוע הרשעה בעבירות סמים במקרה של חיפוש לא חוקי?

   האפשרות למנוע הרשעה במקרה של חיפוש לא חוקי קיימת בשני אפיקים. האחד, הוא האפיק של פסילת הסמים שנתפסו בחיפוש שעשויה להביא לזיכוי מאשמה.

   אפשרות שנייה היא של סיום ההליך הפלילי ללא הרשעה. במקרה שבו הנאשם נמצא אשם בעבירה, באפשרותו להעלות במסגרת הטיעונים לעונש טענות הנוגעות להליך שיקומי שעבר לצד היותה של עבירת הסמים שביצע ברף חומרה נמוך, ובית המשפט יכול לסיים את ההליך באי הרשעה.

   לצד זאת, ניתן לשקף את אי החוקיות מאחורי תפיסת הסמים או הפגיעה שמאחורי הרשעה פלילית בעתידו של הנאשם לתביעה במסגרת משא ומתן, ובמידה שהטענות יזכו למענה חיובי מצדה, באפשרות התביעה להסכים לסיום ההליך ללא הרשעה או לחזור מכתב האישום ולהביא לביטולו ללא קיום דיון במסגרת ההליך מול בית המשפט בשאלת חוקיות החיפוש.

   סיכום

   ביצוע חיפוש אחר סמים בביתו של אדם על ידי המשטרה יכול שיתבסס על צו חיפוש, סמכות שוטר לביצוע חיפוש ללא צו או הסכמה מדעת של בעל המקום, כאשר אחד העקרונות המנחים הוא ביצוע של החיפו שבנוכחות שני עדים שאינם שוטרים.

   הליך בחינת חוקיות השימוש בסמכות יכול להתבצע בדיעבד תוך הישמרות בעל המקום מהפרעה לשוטרים. במקרים מסוימים של אי חוקיות, תוצרי החיפוש בהם גם סמים מסוכנים, עשויים להיפסל על ידי בית המשפט ולהביא לתוצאה של זיכוי.

   *האמור בעמוד זה ובאתר עבירות סמים Drugcrime-Law בכלל אינו מחליף ייעוץ משפטי והבוחר להסתמך על האמור עושה זאת באחריותו האישית.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315818 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף