Drugcrime-law_MainPic עבירות סמים
Drugcrime-law_MainPic עבירות סמים
פנייה לייעוץ אישי  האם ישראלי שמשתמש בסמים בחו"ל עובר עבירה פלילית?

  שימוש בסמים מסוכנים הוא אסור במדינת ישראל. להוציא המקרה החריג של עבירת השימוש בקנאביס לצריכה עצמית אשר הפכה לעבירת קנס בלבד, מי שהשתמש בסמים מסוכנים בגבולות הארץ ניצב בפני אפשרות העמדתו לדין.

  האם ישראלי שמשתמש בסמים בחו"ל עובר עבירה פלילית?

  המקרה מעט שונה כאשר מדובר בשימוש בסמים המבוצע בחו"ל. חוק העונשין מאפשר מבחינה עקרונית לשפוט אזרח ישראלי בגין עבירות פליליות שביצע בחו"ל. יחד עם זאת, במקרה של עבירות סמים חלות הוראות מיוחדות, אשר עשויות לפטור אותו מאחריות פלילית.

  תוכן עניינים

  מה אומר החוק על ביצוע עבירות בחו"ל?

  חוק העונשין קובע כי כלל דיני העונשין של ישראל חלים על כל עבירת פנים, כלומר עבירה שכולה או מקצתה בוצעה בשטח מדינת ישראל. תחולה זו נוגעת הן לאזרחים והן לתושבים או שוהים זרים שביצעו עבירות בישראל. לצד זאת, חלים דיני העונשין של ישראל גם על עבירות מסוימות שבוצעו מחוץ לגבולותיה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   כך למשל, קובע החוק כי ניתן לדון אדם שעבר עבירה נגד ישראלי או יהודי שפגעה בחייו, גופו, בריאותו, חירותו או רכושו. לצד זאת, ניתן גם לדון אזרח או תושב ישראל בגין עבירת חוץ שהעונש המירבי בגינה על פי הדין הישראלי הוא מעל 3 חודשי מאסר, וזאת רק אם מדובר בעבירה פלילית לפי חוקי המדינה בה בוצעה.

   מה הדין החל על עבירות סמים שבוצעו בחו"ל על ידי ישראלי?

   פקודת הסמים המסוכנים כוללת הוראות ייחודיות ביחס לשימוש בסמים בחו"ל על ידי ישראלי, ומהווה מקור חוקי ממנו יכולים גופי האכיפה לגזור את מדיניותם כלפי מבצעי עבירה זו. אלו ההוראות של פקודת הסמים ביחס לביצוע עבירות סמים בחו"ל:

   1. עשיית מעשה אסור לפי פקודת הסמים בחו"ל, כאשר המבצע הוא תושב או אזרח ישראל, שקול לביצועה בישראל.
   2. החזקת סמים מסוכנים בחו"ל או ייצור שלהם, כאשר המבצע הוא מי שאינו תושב או אזרח ישראלי, נחשב כמי שביצע אותה בישראל, אלא אם אין מדובר בעבירה במדינה בה בוצעו השימוש או הייצור.

   מה מקור הסמכות לשפוט ישראלי על עבירות שביצע בחו"ל?

   בתי המשפט בישראל פרושים בכל הארץ ונחלקים למחוזות – צפון, חיפה, מרכז, תל אביב, ירושלים ודרום. על פי חוק סדר הדין הפלילי, לבית המשפט במחוז מסוים, יש הסמכות לדון אדם פלוני העומד לדין וזאת אם מקום מגוריו מצוי במחוז זה או במקרה שבו העבירה המיוחסת לו או חלק ממנה נעברה במחוז זה.

   במקרה בו העבירה בוצעה בחו"ל ומקום מגורי הנאשם אינו ידוע, יידון הנאשם במחוז בו מצויה היחידה שחקרה את העבירה. על כן, ככל שאדם השתמש בסם מסוכן בחו"ל בניגוד לפקודת הסמים, יידון עניינו בבית המשפט שבמחוז מגוריו או במחוז בו נחקרה העבירה. עם זאת, העמדה לדין בגין שימוש בסם בחו"ל מחייבת את אישור היועץ המשפטי לממשלה.

   מהן טענות ההגנה כנגד העמדה לדין על שימוש בסם בחו"ל?

   ההוראה בחוק העונשין בנוגע לעבירות חוץ מהווה דין כללי ביחס לכלל דיני העונשין, ואילו פקודת הסמים המסוכנים מהווה דין מיוחד המתייחס לעבירות סמים באופן ספציפי. על פי יסודות המשפט הנוהגים בישראל, הוראות דין מיוחד גוברות על הוראות דין פלילי, כך שהוראות פקודת הסמים היא הקובעת ביחס לשימוש בסם בחו"ל.

   פקודת הסמים המסוכנים מהווה דין מיוחד המתייחס לעבירות סמים באופן ספציפי

   מצד שני, ההוראה בחוק העונשין הפוטרת מי שביצע עבירה במדינה בה אין איסור פלילי על צריכת סמים, מהווה דין מאוחר להוראה בפקודת הסמים. על פי יסוד משפטי נוסף, דין מאוחר גובר על דין מוקדם. כך, ניתן לטעון כי צריכת סם מסוכן במדינה בה הדבר מותר אינה מאפשרת העמדה לדין, וזאת על פי הוראת הדין המאוחרת בחוק העונשין.

   העמדה לדין על שימוש בחו"ל – התמונה לא בהירה

   שאלת העמדת אזרח או תושב ישראלי לדין בגין שימוש בסמים אינה קשה למענה כאשר השימוש מבוצע במדינה בה מדובר בעבירה. התמונה הופכת מורכבת כאשר מדובר בשימוש בסם במדינה בה הדבר מותר, דוגמת שימוש בקנאביס במדינות מסוימות בארצות הברית.

   במקרה זה, ניתן להעלות טענה משפטית הנוגעת לתחולת הוראתו המקלה של חוק העונשין אשר נחקקה לאחר ההוראה המחמירה שבפקודת הסמים.

   *האמור בעמוד זה ובאתר עבירות סמים – Drugcrime-Law בכלל אינו מחליף ייעוץ משפטי והבוחר להסתמך על האמור עושה זאת באחריותו האישית.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315818 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף