Drugcrime-law_MainPic עבירות סמים
Drugcrime-law_MainPic עבירות סמים
פנייה לייעוץ אישי  ערעור על גזר דין בגין עבירות סמים [מדריך משפטי, 2023]

  הגשת ערעור במשפט הפלילי הינה זכות הניתנת לכל נאשם שהורשע ונגזר דינו. הערעור יכול שיהיה על עצם ההרשעה, על חומרת אחד מרכיבי הענישה או על כל רכיבי הענישה יחדיו.

  קבלת תוצאה מוצלחת בהגשת ערעור על גזר דין בגין עבירות סמים דורשת היכרות עם גישתה של ערכאת ערעור לטענות הגנה מסוימות ומידת נכונותה להתערב בענישה ובקביעות עובדתיות של הערכאה שהרשיעה וגזרה את דינו של המערער.

  תוכן עניינים

  באיזה שלב של ההליך הפלילי ניתן להגיש ערעור?

  אחד ממאפייניו של ההליך הפלילי הוא היעדר האפשרות לערער על החלטות ביניים הניתנות על ידי בית המשפט הדן בכתב אישום מסוים, אלא לאחר סיומו הכולל של ההליך הפלילי.

  ההליך מסתיים באחד משני מצבים:

  1. הכרעת דין מזכה – הכרעת דין הקובעת כי לא הוכח על ידי התביעה שהנאשם ביצע את המיוחס לו בכתב האישום. בשלב זה, באפשרות התביעה לערער על עצם הזיכוי.
  2. הכרעת דין מרשיעה וגזירת הדין – בשונה מזיכוי, לאחר הרשעה עובר ההליך לשלב גזירת העונש. שלב זה כולל השמעת טיעוני הצדדים לעונש והטלת גזר הדין על הנאשם. לאחר גזירת העונש, שני הצדדים להליך, הנאשם והתביעה, יכולים להגיש ערעור אשר יכול להיות מופנה הן כנגד ההחלטה להרשיע והן כנגד חומרת או קולת העונש.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מתי ניתן ונכון להגיש ערעור על גזר דין בגין עבירות סמים?

   כאשר בית המשפט דן בערעור על גזר דין בעבירות סמים לדוגמא, עבירת החזקת סמים, כלומר על חומרת רכיבי הענישה שנגזרו על הנאשם, הוא בודק האם העונשים שהוטלו על הנאשם שבפניו אינם חורגים מרמת ענישה ההולמת את מעשיו ואת נתוניו האישיים.

   אין מדובר בנוסחה ברורה שלפיה עורכת ערכאת הערעור את הבדיקה הזו, וישנם מרכיבים שונים אשר עשויים להטות את הכף לקבלה או לדחייה של הערעור אשר ייחודיים לכל תיק באופן אינדיבידואלי, בהם הליך שיקומי שעבר הנאשם במהלך תקופת משפטו, החמרה יתרה בהשוואה לתיקים בעלי מאפיינים דומים ומנגד רצון ליצור הרתעה בקרב מבצעי עבירות מהסוג שעבר הנאשם.

   האם קיומו של הליך שיקומי עשוי להביא לקבלת ערעור על גזר הדין?

   כאשר מדובר במי שמצוי בהליך שיקומי מהותי, וביתר שאת כאשר עונש המאסר נושק לאמצעי ענישה אחרים, עשוי בית המשפט הדן בערעור לבכר את שיקולי השיקום ולהפחית מעונשו של הנאשם.

   כך למשל, ביחס למי שהוטלו עליו 12 חודשי מאסר בגין עבירות סמים, כאשר עונש זה אינו מצוי מרחק רב מענישה של 9 חודשים המאפשרים את ריצוי המאסר בעבודות שירות.

   כאשר מערער מסוג זה מצליח להצביע על הליך שיקומי של ממש, ובמיוחד כאשר במסגרת הליך הטיעונים לעונש טרם גזירת הדין, התקבל בעניינו תסקיר מטעם שירות המבחן שהמליץ על ענישה שיקומית או על סיכויי שיקום אשר עשויים להיפגע כתוצאה משליחתו למאסר, עשוי בית המשפט לקבל את הערעור ולהמיר את עונשו בעבירות שירות.

   מהם סיכויי ערעור על פסק דין בעבירות סמים?

   פסק דין הוא מונח המתייחס להחלטת ערכאת הערעור, בעוד שהמונחים הכרעת דין וגזר דין מתייחסים להכרעת הערכאה הדיונית.

   כאשר נדון עניינו של נאשם בעבירות סמים בבית משפט השלום, באפשרותו לערער על עצם הרשעתו ועונשו או על עונשו בלבד, לבית המשפט המחוזי. הכרעת בית המשפט המחוזי מהווה פסק דין.

   בשלב זה, באפשרות הנאשם לערער על פסק הדין של המחוזי במסגרת ערעור ברשות לבית המשפט העליון. עצם הדיון בערעור אינו זכות המוקנית לנאשם, והוא נדרש לבקש את רשותו של בית העליון לדון בערעורו על פסק הדין של בית המשפט המחוזי.

   הסיכוי לקבלת רשות ערעור בבית המשפט העליון הוא נמוך מאוד ועל המבקש זאת להצביע על קיומה של שאלה משפטית עקרונית או עיוות דין חריג המצדיקים דיון בגלגול שלישי.

   האם קיימים מקרים שבהם ניתנה רשות ערעור בעבירות סמים?

   באופן סטטיסטי, רובם המוחלט של בקשות רשות ערעור לבית המשפט העליון מצד נאשמים, נדחות בפסק דין קצר הקובע כי לא קיים בבקשת רשות הערעור כל טעם מיוחד המצדיק דיון בגלגול שלישי.

   יחד עם זאת, שתיים מההלכות המרכזיות ביותר במשפט הפלילי נדונו על ידי בית המשפט העליון בנוגע בערעורים על הכרעות דין בעבירות סמים.

   הלכה אחת היא הלכת יששכרוב, אשר דנה בעניינו של מי שהואשם בשימוש בסמים, ובה הוחלט כי באפשרות בית המשפט לפסול את הודאת נאשם שזכותו לייעוץ עם עורך דין טרם חקירתו נפגמה. הלכה שניה היא הלכת בן חיים, אשר קבעה כי במקרה של חיפוש לא חוקי, ניתן לפסול את תוצרי החיפוש, לרבות סמים שנתפסו במהלכו.

   האם לערעור אין סיכויים כשמדובר בעבירות סמים מסוכנים?

   האפשרות של בית המשפט לקבל את הערעור תלוי בנסיבותיו ומאפייניו של הנאשם וחומרת העבירות שביצע, הן בעבירות סמים מסוכנים והן ביחס לכל עבירה פלילית.

   יחד עם זאת, היתרון היחסי בעבירות סמים מסוכנים ביחס למגוון עבירות אחרות, היא שהעבירה לרוב אינה מתייחסת לקורבן מוחשי, אלא אך לעצם הסכנה שבהפצת סמים מסוכנים – נתון הניתן למדידה וכימות אבסולוטיים.

   על כן, הצבעה על מקרים בעלי מאפיינים דומים דוגמת משקל הסם או מספר עסקאות הסחר, אשר הסתיימו בעונשים קלים יותר, לצד הצבעה על נתונים אישיים חיוביים כגון עבר פלילי נקי, נטילת אחריות, חיסכון בזמן שיפוטי והליך שיקומי מיטבי, עשויים להגביר את הסיכוי לקבלת הערעור גם בעבירות של סמים מסוכנים.

   הגשת בקשה לעיכוב ביצוע עונש עד להכרעה בערעור הפלילי

   לאחר מתן גזר הדין, מאפשר החוק לנאשם לערער על גזר דינו לערכאה עליונה בתוך 45 יום.

   לצד זאת, כאשר מוטל עונש של מאסר מאחורי סורג ובריח, הוא מוטל לביצוע מיידי. מסיבה זו, מבקשים נאשמים רבים לעכב את כניסתם לכלא לצורך הגשת הערעור. זאת על מנת למנוע מצב שבו ערכאת הערעור תחליט לבטל ענישה הכוללת מאסר בפועל לאחר שהנאשם כבר החל בריצויו.

   מצד שני, אדם אשר נדון למספר שנות מאסר הוא מי שהסיכוי כי עונשו יופחת לעבודות שירות או מאסר על תנאי הוא קלוש.

   השאלה איזה מאסר מצדיק כניסה מיידית לכלא, חרף הגשת ערעור, ואיזה מאפשר עיכוב ביצוע נדון על ידי בית המשפט העליון במה שמכונה הלכת שוורץ. במסגרת הלכה זו קבע בית המשפט העליון את הרכיבים שאותם צריך בית המשפט לשקלל בעת החלטה על עיכוב ביצוע עונש.

   מתי ייטה בית המשפט להורות על עיכוב ביצוע גזר דין?

   עורך דין עבירות סמים מציין, כי במסגרת הלכת שוורץ נקבע כי השיקולים המנחים את בית המשפט בעת דיון בשאלת עיכוב ביצוע העונש הם חומרת העבירות, אורך המאסר שהוטל, קיומן של טענות כבדות משקל בערעור, עברו הפלילי של הנאשם והתנהלותו במהלך המשפט.

   במסגרת יישום כללי הלכת שוורץ, ניתן לדוגמה לשער כי מי שניהל את משפטו בעבירות סמים תוך הגעה לדיונים ללא היעדרויות, שאין לו עבר פלילי ושהעונש שהוטל עליו הוא של שנה וחצי, הוא בעל סיכוי לא נמוך לקבל את מבוקשו במידה שיבקש לעכב את עונש המאסר. זאת בשונה לדוגמה מאדם בעל עבר פלילי שנדון על יסוד הודאתו לעונש של 5 שנות מאסר

   מתי נכון לערער על עצם ההרשעה, מתי נכון לערער רק על העונש?

   כאשר הכרעת הדין מבוססת על מסמכים או ראיות אובייקטיביות דוגמת חפצים, צילומי אבטחה, באפשרות ערכאת הערעור לבחון טענות ראייתיות.

   כמו כן, כאשר הערעור נשען על טענות משפטיות הנוגעות למשקל שניתן לראיות מסוימות, אזי גם אז באפשרות ערכאת הערעור להתערב בהכרעת הדין ובמידה שתמצא טעות בהכרעת הדין, יהיה בידיה לשנות אותה ולהביא לזיכוי הנאשם.

   לעומת זאת, במקרה שבו הכרעת הדין כללה התבססות על ממצאי מהימנות כגון התרשמות שלילית מגרסת הנאשם, התרשמות חיובית מגרסאות עדי התביעה, או כאשר ברור כי הראיות על בסיסן מבוססת הכרעת הדין הן מוצקות ומבססות מעל לכל ספק סביר את האשמה של הנאשם, או אז מוטב למקד את הערעור כלפי חומרת העונש ולבקש את הקלתו, תוך הצגת נסיבות הנוגעות לנאשם עצמו.

   מהן סוג הטענות שניתן להעלות במסגרת ערעור על הכרעת הדין בעבירות סמים?

   טענות בעלות משקל כנגד הכרעת הדין כוללות תקיפה של המשקל שניתן לחיפוש בלתי חוקי, המשקל שניתן לפגם בשרשרת מוצג, תקיפת החלטה שלא לפסול הודאה אשר נגבתה תוך פגיעה בזכות ההיוועצות ותקיפת המשקל שניתן לתוספות ראייתיות מסוימות וכיוצא באלו.

   כל הדוגמאות הללו מתייחסות לתקיפת הכרעת הדין באופן שמאפשר לערכאת הערעור להתערב, היות שהתערבות ערכאת הערעור נעשית רק כאשר לערכאה הדיונית אין יתרון על ערכאת הערעור. יתרון זה מתמצה בדרך כלל בכך שהערכאה הדיונית היא זו ששמעה את העדויות והעריכה מקרוב את מהימנות העדים כמו גם את מהימנות הנאשם עצמו, במידה שהוא העיד להגנתו.

   סיכום

   ערעור על גזר דין או הכרעת דין בעבירות סמים, דורש היכרות עם סוג המקרים והמאפיינים שעל בסיסם תיטה ערכאת הערעור להתערב בהחלטות של בית המשפט שהכריע וגזר את דינו של הנאשם.

   במקרים מסוימים, בהם התבסס בית המשפט בערכאה הדיונית על ממצאי מהימנות, מוטב למקד את הערעור בגזר הדין, כאשר הליכי שיקום, נתונים אישיים יוצאי דופן וסטייה לחומרה מהענישה הנוהגת עשויים להוות בסיס לקבלת הערעור ולהקלה בעונש.

   *האמור בעמוד זה ובאתר עבירות סמים – Drugcrime-Law בכלל אינו מחליף ייעוץ משפטי והבוחר להסתמך על האמור עושה זאת באחריותו האישית.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315818 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף